سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

View | ویو | بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5435
🎞️ View | ویو | بازدید | برای پست های ویدیویی
1000
1000 / 10000000

Save | سیو | ذخیره

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5682
Save | سیو | ذخیره | برای همه پست ها
1000
100 / 150000

Impressions | ایمپرشن | بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5686
Impressions | ایمپرشن | بازدید | افزایش تعداد دفعاتی که پست شما دیده می شود
1000
100 / 500000

💧 Reach | ریچ | بازدید کننده

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5729
افزایش تعداد اکانت های یونیکی که تصویر را دیده اند
50000
100 / 30000
5727
افزایش تعداد اکانت های یونیکی که ویدئو را دیده اند
50000
100 / 30000

⭐ Profile Visits | بازدید از پروفایل | صفحه اصلی پیج

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5689
افزایش دیده شدن پیج [بازدید کننده خارجی]
10000
100 / 5000000
7593
افزایش دیده شدن پیج [بازدید کننده خارجی] ⚠️ ویژه ⚠️
20000
1000 / 100000

⚡️ Story | استوری | داستان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5694
⚡️ Story | استوری | داستان | افزایش دیده شدن [بازدید کننده خارجی]
10000
100 / 350000

🔥 Highlights Views | بازدید از هایلایت | استوری ذخیره در صفحه اصلی پیج

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5732
افزایش دیده شدن هایلایت [بازدید کننده خارجی]
100000
100 / 300000