امکان پرداخت از طریق درگاه بانکی وجود دارد

بله امکان پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام خواهد شد